Poziomy Biegłości Językowej

 

EUROPEJSKIE POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ - TABELA SAMOOCENY

Poziomy 

Słuchanie

Czytanie

Porozumiewanie się

Samodzielne wypowiadanie się

Pisanie

A1

Potrafię zrozumieć znane mi słowa i
bardzo podstawowe wyrażenia dotyczące
mnie osobiście, mojej rodziny i
bezpośredniego otoczenia, gdy tempo
wypowiedzi jest wolne a wymowa
wyraźna.

Rozumiem znane nazwy, słowa i bardzo
proste zdania, np.: na tablicach
informacyjnych i plakatach lub w
katalogach.

Potrafię brać udział w rozmowie pod
warunkiem, że rozmówca jest gotów
powtarzać lub inaczej formułować swoje
myśli, mówiąc wolniej oraz pomagając mi
ująć w słowa to, co usiłuję opowiedzieć.
Potrafię formułować proste pytania
dotyczące najlepiej mi znanych tematów
lub najpotrzebniejszych spraw – i
odpowiadać na tego typu pytania.

Potrafię używać prostych wyrażeń i zdań,
aby opisać miejsce, gdzie mieszkam oraz
ludzi, których znam.

Potrafię napisać krótki, prosty tekst na
widokówce, np. z pozdrowieniami z
wakacji. Potrafię wypełniać formularze
(np. w hotelu) z danymi osobowymi,
takimi jak nazwisko, adres, obywatelstwo.

A2

Potrafię zrozumieć wyrażenia i
najczęściej używane słowa, związane
ze sprawami dla mnie ważnymi (np.
podstawowe informacje dotyczące mnie
i mojej rodziny, zakupów, miejsca i
regionu zamieszkania, zatrudnienia).
Potrafię zrozumieć główny sens zawarty
w krótkich, prostych komunikatach i
ogłoszeniach.

Potrafię czytać bardzo krótkie, proste
teksty. Potrafię znaleźć konkretne,
przewidywalne informacje w prostych
tekstach dotyczących życia
codziennego, takich jak ogłoszenia,
reklamy, prospekty, karty dań, rozkłady
jazdy. Rozumiem krótkie, proste listy
prywatne.

Potrafię brać udział w zwykłej, typowej
rozmowie wymagającej prostej i
bezpośredniej wymiany informacji na
znane mi tematy. Potrafię sobie radzić
w bardzo krótkich rozmowach
towarzyskich, nawet jeśli nie rozumiem
wystarczająco dużo, by samemu
podtrzymać rozmowę.

Potrafię posłużyć się ciągiem wyrażeń i
zdań, by w prosty sposób opisać swoją
rodzinę, innych ludzi, warunki życia,
swoje wykształcenie, swoją obecną i
poprzednią pracę.

Potrafię pisać krótkie i proste notatki lub
wiadomości wynikające z doraźnych
potrzeb. Potrafię napisać bardzo prosty
list prywatny, na przykład dziękując
komuś za coś.

B1

Potrafię zrozumieć główne myśli
zawarte w jasnej, sformułowanej w
standardowej odmianie języka
wypowiedzi na znane mi tematy, typowe
dla domu, szkoły, czasu wolnego itd.
Potrafię zrozumieć główne wątki wielu
programów radiowych i telewizyjnych
traktujących o sprawach bieżących lub o
sprawach interesujących mnie
prywatnie lub zawodowo – wtedy, kiedy
te informacje są podawane stosunkowo

Rozumiem teksty składające się głównie
ze słów najczęściej występujących,
dotyczących życia codziennego lub
zawodowego. Rozumiem opisy
wydarzeń, uczuć i pragnień zawarte w
prywatnej korespondencji.

Potrafię sobie radzić w większości
sytuacji, w których można się znaleźć w
czasie podróży po kraju lub regionie,
gdzie mówi się danym językiem.
Potrafię - bez uprzedniego
przygotowania – włączać się do rozmów
na znane mi tematy prywatne lub
dotyczące życia codziennego (np.
rodziny, zainteresowań, pracy,
podróżowania i wydarzeń bieżących).

Potrafię łączyć wyrażenia w prosty
sposób, by opisywać przeżycia i
zdarzenia, a także swoje marzenia,
nadzieje i ambicje. Potrafię krótko
uzasadniać i objaśniać własne poglądy i
plany. Potrafię relacjonować wydarzenia
i opowiadać przebieg akcji książek czy
filmów, opisując własne reakcje i
wrażenia.

Potrafię pisać proste teksty na znane mi
lub związane z moimi
zainteresowaniami tematy. Potrafię
pisać prywatne listy, opisując swoje
przeżycia i wrażenia.

B2

Potrafię zrozumieć dłuższe wypowiedzi i
wykłady oraz nadążać za
skomplikowanymi nawet wywodami –
pod warunkiem, że temat jest mi w
miarę znany. Rozumiem większość
wiadomości telewizyjnych i programów
o sprawach bieżących. Rozumiem
większość filmów w standardowej
odmianie języka.

Czytam ze zrozumieniem artykuły i
reportaże dotyczące problemów
współczesnego świata, w których
piszący prezentują określone
stanowiska i poglądy. Rozumiem
współczesną prozę literacką.

Potrafię się porozumiewać na tyle
płynnie i spontanicznie, że mogę
prowadzić dość swobodne rozmowy z
rodzimymi użytkownikami języka.
Potrafię brać czynny udział w
dyskusjach na znane mi tematy,
przedstawiając swoje zdanie i broniąc
swoich poglądów.

Potrafię formułować przejrzyste,
rozbudowane wypowiedzi na różne
tematy związane z dziedzinami, które
mnie interesują. Potrafię wyjaśnić swój
punkt widzenia w danej kwestii oraz
podać argumenty za i przeciw
względem możliwych rozwiązań.

Potrafię pisać zrozumiałe, szczegółowe
teksty na dowolne tematy związane z
moimi zainteresowaniami. Potrafię
napisać rozprawkę lub opracowanie,
przekazując informacje lub rozważając
argumenty za i przeciw. Potrafię pisać
listy, podkreślając znaczenie, jakie mają
dla mnie dane wydarzenia i przeżycia.

C1

Rozumiem dłuższe wypowiedzi, nawet
jeśli nie są one jasno skonstruowane i
kiedy związki logiczne są w nich jedynie
implikowane, a nie wyrażone
bezpośrednio. Bez większych trudności
rozumiem programy telewizyjne i filmy.

Rozumiem długie i złożone teksty
informacyjne i literackie, dostrzegając i
doceniając ich zróżnicowanie pod
względem stylu. Rozumiem artykuły
specjalistyczne i dłuższe instrukcje
techniczne, nawet te niezwiązane z
moją dziedziną.

Potrafię się wypowiadać płynnie i
spontanicznie, bez zbyt widocznego
namyślania się w celu znalezienia
właściwych sformułowań. Potrafię
skutecznie porozumiewać się w
kontaktach towarzyskich i sprawach
zawodowych. Potrafię precyzyjnie
formułować swoje myśli i poglądy,
zręcznie nawiązując do wypowiedzi
rozmówców.

Potrafię formułować przejrzyste i
szczegółowe wypowiedzi dotyczące
skomplikowanych zagadnień, rozwijać w
nich wybrane podtematy lub
poszczególne kwestie i kończyć je
odpowiednią konkluzją.

Potrafię się wypowiadać w zrozumiałych
i dobrze zbudowanych tekstach, dosyć
szeroko przedstawiając swój punkt
widzenia. Potrafię pisać o złożonych
zagadnieniach w prywatnym liście, w
rozprawce czy opracowaniu,
podkreślając kwestie, które uważam za
najistotniejsze. Potrafię dostosować styl
tekstu do potencjalnego czytelnika.

C2

Nie mam żadnych trudności ze
zrozumieniem jakiejkolwiek wypowiedzi
mówionej – słuchanej „na żywo” czy
odbieranej za pośrednictwem mediów –
nawet przy szybkim tempie mówienia
rodzimego użytkownika języka, pod
warunkiem jednak, iż mam trochę
czasu, by przyzwyczaić się do nowego
akcentu.

Rozumiem z łatwością praktycznie
wszystkie formy języka pisanego,
włączając w to abstrakcyjne lub
językowo skomplikowane teksty, takie
jak podręczniki, artykuły specjalistyczne
i dzieła literackie.

Potrafię bez żadnego wysiłku brać
udział w każdej rozmowie czy dyskusji.
Dobrze znam i odpowiednio stosuję
wyrażenia idiomatyczne i potoczne.
Wyrażam się płynnie, subtelnie
różnicując odcienie znaczeń. Jeśli
nawet miewam pewne problemy z
wyrażeniem czegoś, potrafię tak
przeformułowywać swoje wypowiedzi,
że rozmówcy są właściwie nieświadomi
moich braków.

Potrafię przedstawić płynny, klarowny
wywód lub opis sformułowany w stylu
właściwym dla danego kontekstu w
sposób logiczny i skuteczny, ułatwiając
odbiorcy odnotowanie i zapamiętanie
najważniejszych kwestii.

Potrafię pisać płynne, zrozumiałe teksty,
stosując odpowiedni w danym
przypadku styl. Potrafię pisać o
złożonych zagadnieniach w listach,
opracowaniach lub artykułach,
prezentując poruszane problemy
logicznie i skutecznie, tak by ułatwić
odbiorcy zrozumienie i zapamiętanie
najważniejszych kwestii. Potrafię pisać
streszczenia i recenzje prac
specjalistycznych i utworów literackich.